Gå til hovedindhold

Pårørenderådet

Brande Åcenter har et Pårørenderåd, hvor det tilstræbes, at der vælges en repræsentant fra hver enhed – de 4 huse og fra Aflastningen.

I pårørenderådet deltager også Centerlederen af Brande Åcenter, samt en medarbejderrepræsentant. Der er valg til Pårørenderådet hvert år og de valgte sidder for en toårig periode.

Formand:

 • Inge-Lise Pilgaard

Medlemmer:

 • Inge King Martyn
 • Lis Kristensen
 • Torben Ting Madsen
 • Karin Gasbjerg

Medarbejderrepræsentant:

 • Ida Mathiasen, hus 4
 • Sidsel Marie Nielsen, Centerleder - tlf.nr. 99 60 37 52 / 22 67 23 90 mail: simni@ikast-brande.dk

REFERAT

- Pårørenderådsmøde tirsdag 4 februar – 2020 kl. 17.00

Godkendelse af referat – Ingen kommentar.
1. Opsamling/ orientering v. Sidsel
Sidsel kommet 01.11.20 – Været med ved tilsyn – Der blev scoret godt – MEN stadig stor personalegennemstrømning.
Dødsfald i hus 2 – Håndtering af dette dødsfald, helt ok.
Der kommer en ny borger i Bo-delen fra Billund Kommune. 20 årig kørestolsbruger.
Der er pladser på Aflastning der står ledig. Venteliste på Bo-delen.
Der er 8 personer i aflastning – Der kan være 6 personer af gangen.
Der skal bookes ind til aflastning, for et kvartal af gangen.
Der er en ledig teamlederstilling i hus 3. Det er ikke opslået endnu.
Der skal tages nogle opgaver fra teamlederne, så de kun skal have lederopgaver.
Der har været meget sygdom, det har været teamleder-job, at finde sygevikarer, men det
skal være en andens job,

Regnskab: 2019: Underskud øget til 2.958 sidste år: 1.630. I TUSINDE.
Lønninger er den store post, en del af underskuddet kommer fra Aflastningen.
Stort forbrug af Nattevagter, betalingen er blevet øget for 2020.
Der er investeret i nogle faglige medarbejdere.
Der arbejdes med, at maden kommer til at koste lidt mere, da de skal til at betale det, det reelt koster.
Opsamling: Der kunne f.eks. komme skabe i fællesrum. – Der mangler plads til hjælpemidler.
Der kan flyttes rundt på skabene.
Samtykkeerklæringer skrives pr. år. – sendes ud til alle pårørende.
Marianne fra Aktivitetscentret kommer med som medarbejderrepræsentant i pårørenderådet.

2. Mad- hvor er vi nu?
Det er OK at maden bliver lidt dyrere, hvis kvaliteten også bliver bedre.
Hvert hus vil bestille individuel til hver borger.
Der bliver taget tilbud hjem fra ”Det danske Madhus”
Menukort ser godt ud – der er en del at vælge imellem også salater.
Der er framelding 4 dage før, ved ”Det danske Madhus”

3. Kolonidage – Hvor mange dage? hvad kan man opleve? Er der ingen aftenaktiviteter?
Individuelt med Koloni. Nogen kommer afsted flere dage, nogen kommer afsted på dagsture,
hvad giver mening for den enkelte borger?
Er det på grund af besparelser, eller er det fordi man ser på den enkelte borger, hvad kan den enkelte borger magte?
Er grundlaget for vurdering om Koloni mm, ud fra viden eller er det noget man tror? Der bliver sagt fra ledelsen, at det er ud fra viden om den enkelte borger, man vil gerne have en dialog med de pårørende. Der skal også være mulighed for at lave noget spontant.
En idé er, at der skal være en samtale med de pårørende, først på året, for at tage snakken om, hvad er der af ideer for den enkelte borger.

4. GDPR – Personfølsomme oplysninger. – Brande Åcenter må ikke sende mail med CPR nr. vedr. medicin m.m.

5. Evaluering af julefest: Det var en god dag, men vi kunne ikke være ude, da vejret var dårligt, så vi gik på gangen, det var lidt fyldt. Det fungerer bedre, når vi er udenfor og synger og spiller, det vil vi satse på, til næste år.Vi fortsætter med Amerikansk Lotteri og Gløgg som sædvanlig.

6. Evaluering af dialogmøde: Det var et godt møde, Politikkerne var lydhøre og der var mange Pårørende med til mødet. Der var mange gode snakke omkring tingene på Brande Åcenter.
Der arbejdes rigtig godt på Brande Åcenter, ud fra de ressourcer der er.

7. Planlægning årsmøde/valg – Indbydelse laves – Møde kl. 19.00 – På valg er: Louise, Idina og
Inge-Lise. – Bodil vil fortælle om det nye it-system Cura. – Pårørenderådets Beretning v/Louise
Fremlæggelse af Regnskab v/Bettina.

8. Billeder af personalet, både indgang + husene – Det har været på husmøde, der skal billeder op på vægen i huset, der arbejdes på, hvordan det skal foregå.

9. Hjemmesiden- vi skal kontrollere vores mailadresser mm – Der skal billeder på Hjemmesiden og oplysninger skal opdateres.

10. Årskalender/planlægning af møder mm – Se Mødeplan

11. Markedsdag – Lørdag d. 13.06.2020

12. Arbejdsdage – Lørdag d. 25.04.2020 + Lørdag d. 24.10.2020

13. Julegaven – Husene har ikke bestemt endnu, hvad de vil købe. – Hus 2 vil gerne købe et nyt spisebord – Det var måske ikke lige det vi syntes pengene skulle bruges til, men det er jo en gave, så det er op til hvert hus, hvad de køber.

14. Information når der kommer nyt personale/hvem overtager opgaverne:
Det vil der komme information om, hvordan man vil klare dette.

15. Evt.
Pårørende tager en ½ time sammen efter det ordinære møde.
Afbud til Louise 28.1
OBS HUSK Joakim spiller kl. 16 – Joakim var desværre blevet syg – Så ingen musik.

Referent Inge-Lise

REFERAT Pårørenderådsmøde d. 25 august 2020 kl. 17.00


1. Orientering ved Sidsel
Forslag om at der efterfølgende kan komme Teamleder med på skift, fra de forskellige huse. Dorthe fra AC er med denne gang.
Præsentation af Personerne, der er til møde.
Ulla Wernberg fra Kommunen er også med denne gang.
Ulla er Handicap- og psykiatrichef i Ikast/Brande Kommune.
Ulla glæder sig til samarbejdet.

Der kommer tilsyn d. 26.08.2020 – Skal tale med medarbejdere/pårørende/ledere.

Der søges ny Teamleder. – Der skal også søges ny Kontorass.

Der arbejdes med pædagogiske værktøjer.

Der arbejdes med det Sundhedsfaglige: Hygiejne/medicin mm

Aflastningen kører med fuld belægning – alle weekender – Der er både børn og voksne.

Der er planlagt kursus i low arousal. –

Der kommer en klovn på besøg på et tidspunkt.

Der søges efter en hestevogn med rampe, så alle beboer, kan få en tur.

En idé er, at der holdes møde med pårørende, hvor der kommer en og holder foredrag om et emne vedr. vore unge mennesker.

Det ser ud til at vi får samme Budget, som sidste år. Man kan ønske at få ekstra penge til et projekt.

Sygestatistik på B.Å er faldende, men ligger stadig højt. Arbejdsmilø/Stress/Mobning – Det handler om Kulturen på stedet bl.a.
Sidsel vil arbejde på at ændre Kulturen –
Alt bygger på tillid.

2. Synlig ledelse.
Vi har manglet synlig ledelse – Mange har ikke vist hvad der skete under Corona, der bliver ikke meldt ud med hvornår der er åbnet og lukket.
Der blev ikke meldt ud med hvornår AC åbnede.

3. Corona tiden- før-under-efter og hvad ved evt. nyt udbrud.
Der er heldigvis ikke nogen der er blevet syge.
Der skal aldrig lukkes så meget ned igen, nu har vi erfaringer der siger noget andet.
Der kan altid gives lov til udendørs besøg.
Der har været store skader på det psykiske, ved at lukke ned. Beboerne blev meget
frustreret over, at der ikke måtte komme forældre.
Vi har manglet Information fra stedet. Hvad sker der, og hvad er lukket og åbnet.
Aflastningen har været lukket, det har været en hård tid, for de familier, der har aflastning.

4. Aktivitet/kvalitet i hverdagen på AC og i husene.
Der har ikke været tidspres under Corona – aktiviteterne var ikke så store i den tid.
Der var ikke hus-møder mm, så der var ro til noget andet.

5. Handleplaner/beskrivelser, hvordan bruges de?
Beskrivelserne bliver ikke brugt, der bliver ikke lavet de handleplaner der skal laves.
Nogle pårørende er godt tilfreds medens nogle andre er meget utilfreds med at man ikke følger de mål der er sat.

6. Ergoterapeut- fagligheden/undervisning i lejring og siddestilling, brug af hjælpemidler.
Bliver personalet uddannet, så de ved hvad de har at gøre med.
Nye bliver oplært, der skal samles op på, at det bliver gjort rigtig. Hvis man lærer at bruge hjælpemidlerne rigtig, så skal der ikke bruges så mange kræfter.

7. Sygepleje- fagligheden/undervisning i medicin?
Oplæring i medicin, hvad sker der hvis beboerne ikke får deres medicin? – Forståelsen for medicin er vigtig. Der er gebyr på hver forsendelse til hver mand – er det sådan det er, kan det laves om?
Kan man tænke lidt på at bestille noget mere, på samme tid.

8. Mad- hvor er vi, en snak om det at hæve prisen for nogen beboer.
Hvad koster det for hver beboer? – er der lavet nye aftaler med mad?
Der er Ikke sket noget i denne sag endnu.

9. Dage med personalemangel
Kontakt pårørende om de har mulighed for at komme, men pas på ikke at komme ud på en glidebane, det skal ikke give pårørende dårlig samvittighed.

10. Årsmøde m. valg.
Årsmøde er udsat til næste år – Marts 2021. –
På valg: Louise, Bettina, Inge-Lise.

11. Arbejdsdag 24. oktober.
Plante blomster – Vi vil gerne selv købe blomster – nogle der bedre kan holde sig. – Der kan købes potter fra Pårørenderådets konto. Sidsel vender tilbage med, om vi selv kan skaffe blomster, hvor mange penge må vi bruge?

12. Evt.
Henvendelse fra Pårørende, Kan man få lås på terrassedøre? – Er det er kun Værger, der kan få låsechip? – Vi sender et notits ud til Pårørende, omkring dette.

- Dorthe fra AC orienterer om, at de vil åbne op for pårørende på AC, så de kan opleve, hvad der sker på AC.

- VIGTIGT: - Kommunikation/Information. - MAD -

- Næste møde: 17. November 2020

- Tid kun for pårørende

REFERAT Inge-Lise

Referat til Sundhed og Omsorgsudvalgets dialogmøde med beboer/pårørende

 

Dato:                  7. januar 2020

Tid:                     17.00 – 19.00

Sted:                  Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 7, 7330 Brande

 

Deltagere:

Pårørende:

Bettina Burmeister, Connie Højbjerg og Torben Ting Madsen, Ella og Magnus Moesgaard, Inge-Lise og Vagn Pilgaard, Louise Nøbbe, Susanne og Kurt Märcher, Bodil og Ole Olesen, Jellemien Blaauw og Inge King Martyn.

Politikere:

Helle Mathiasen og Thomas Østergaard.

Psykiatri-  og Handicapafdelingen:

Karen Heebøll, På Tværs-direktør.

Brande Åcenter:

Sidsel Marie Nielsen, leder, Janne Bentzen Meinertz, teamleder, Dorte Bisgaard Tinglef, teamleder, Bodil Vilmand-Olsen, teamleder, Rita Bove, økonomisk/administrativ medarbejder og referent.

 Dagsorden:

 1. Velkomst – v/politiker Helle Mathiasen og Thomas Østergaard – Udvalget præsenterer sig

Mødet starter med velkomst ved Helle Mathiasen. Politikkerne vil lytte og tage de ønsker med tilbage, der måtte være.

Herefter en præsentation af alle deltagere.

 1. Siden sidst – og den kommende tid - orientering v/Sidsel Nielsen
 • Lederskifte – Forandringsplan
 • Kulturjustering – Fælles sprog, fælles rammer, fælles mindset
 • Trivselsundersøgelse
 • Afventer rapport fra det Socialfaglige tilsyn
 • Fag-fagligt fokus:
 • Implementering af forløb omkring Cura og Bedre mål

PowerPoint vedlægges.

Lederskifte på Brande Åcenter:

Der er valgt en intern rekruttering i Psykiatri og handicap ifm lederskifte. Dette for at undgå, at Brande Åcenter stod uden leder i en periode, samt sikre en med forforståelse for ledelsesopgaven. Herved har Brande Åcenter fået en leder, som har kendskab til tilbuddet, organisationen samt Ikast-Brande Kommune. En leder, der ved, hvad der bliver forventet at lede ind i og har sit ledelsesgrundlag på plads.

Fra pårørende side blev der stillede spørgsmål til, om der er lavet en analyse af hvorfor der så ofte er lederskifte på Brande Åcenter.

Karen Heebøll kommenter; Der er forskellige grunde til at en leder søger andre udfordringer, der er talt med den tidligere leder.

Der er forslag fra 1 hold pårørende, til at der afholdes exit interviews, når ledere   holder, da diagnosen er vigtig. Det kan godt være trættende som pårørende med de mange lederskift, der mangler kontinuitet omkring opgaver og mål.

Karen Heebøll kommenter; Det er der megen opmærksomhed på, også at der opbygges gode rammer for alle. Der var møde i Pårørende Rådet, hvor Karen og Allan Kjær Hansen, tidligere Psykiatri og Handicapchef, deltog. Her blev lederskiftet diskuteret.

Der var kommentarer omkring, at der ofte er medarbejdere der rejser og nye kommer til og derfor kan det være svært at lære medarbejderne at kende. Måske er det svært at rekruttere medarbejdere også fordi der er skiftende arbejdstider. Tilsynsrapporten fra 2018 viser, at der er stigende udskiftning af medarbejdere.

Teamleder kommenter; Det kan være svært at rekruttere medarbejdere, da vi gerne vil have kvalificerede medarbejdere der bliver, og ofte kan der blive tale om at slå stillinger op igen. Dog ansættes sundhedsfaglige elever efter endt elevtid samt vikarerne er gode til at anbefale stedet. Det opleves dog ikke, at det er de skiftende arbejdstider, der er afgørende.

På spørgsmålet om, hvordan der vægtes mellem sundhedsfaglig personale og pædagoger, svares, at det er en faglig vurdering, således at det hele menneske på Brande Åcenter kommer i centrum.

Som leder af Brande Åcenter ledes der med udgangspunkt i Byråds vision, Psykiatri og handicaps strategi og Ikast-Brandes kommunes værdiord; Ansvarlighed, tillid og dialog. Derudover, har der været en proces i lederteamet på Brande Åcenter, hvor teamleder og leder sammen har udarbejdet en forandringsplan. Forandringsplanen er ledestjernen for Brande Åcenter – en målsætning, som der tages udgangspunkt i.

Kulturjustering – fælles sprog, fælles rammer, fælles mindset:

Når der sker ændringer eller nye tiltag på Brande Åcenter er det med udgangspunkt i forandringsplanen. I december har der været afholdt 2 temadage. Det var delt op så halvdelen af medarbejderne var samlet 1 dag hver. Temaet var ’Fælles sprog, fælles rammer og fælles mindset’.

Det var nogen gode dage, der er kommet mange gode tilbagemeldinger fra medarbejderne. Der vil blive arbejdet videre med dette.

Spørgsmål fra pårørende; hvor eller hvordan kommer det borgerne til gode og om der vil komme mange kursusdage/temadag fremadrettet? Er det ikke bedre at prioritere personalets tid med borgerne, så der ikke kommer så mange dage, hvor det faste personale ikke er til stede.

Teamleder svarer; Der kommer ikke flere kursusdage omkring dette emne, men det er noget, der vil blive arbejdet videre med i dagligdagen.

Politikker svarer; Det er en forudsætning med fælles sprog og kommunikation for at ændre en kultur. Det er godt at starte op med temadage, det kan få tingene til at rykke.

Trivselsundersøgelsen:

Personalet på Brande Åcenter har i efteråret 2019 udfyldt en trivsels- og ledervurdering. der er kommet en tilbagemelding, som der bliver lavet handleplan ud fra.

Der skal bl.a. være fokus på medarbejdernes oplevelse af ikke at have nok tid til deres opgaver, og hvordan det stemmer overens med bestillers mål for hver borger.

Pårørende efterspørger adgang til resultatet. Dette er ikke muligt, da det er et arbejdsredskab for Brande Åcenter internt.

Socialfaglig tilsyn:

Der var tilsyn d. 29. nov. 2019. Det var dejligt, at der var så mange pårørende, som var mødt op og gav deres besyv med. Det var en umiddelbart positiv oplevelse at have tilsynet på besøg.

Rapporten kommer midt i januar og så er der 14 dage til at give svar herpå.

Rapporten kommer på hjemmesiden.

Fag-fagligt fokus:

Bodil Vilmand-Olsen fortæller om det nye dokumentationssystem Cura, som skal implementeres i løbet af foråret 2020. Alle medarbejdere på Brande Åcenter får undervisning i det nye system, også vikarerne. Der er lavet en implementeringsplan. det samme gør sig gældende for implementering af ’Bedre Mål’ – Bestiller og udføres håndtering af borgernes mål.

Dorte Bisgaard Tinglef og Bodil Vilmand-Olsen fortæller om Fælles Faglig Platform – organisering af tværfaglige grupper på Brande Åcenter, som tager udgangspunkt i KRAP, Neuropædagogik og sansestimulation/sanseintegration. Grupperne mødes ca. hver 4 uge. Det der arbejdes med/besluttes på møderne tages videre i de enkelte afdelinger/huse, hvor det implementeres i arbejdet med den enkelte borger.

Sundhedsfaglig tilsyn: Anne Karina Skovgaard Lauritsen, sygeplejerske, er en stor andel af dette arbejde sammen med teamleder Karin Klaris. Der udarbejdes instrukser i forhold til håndtering af medicin.

Anna Karina indgår ligeledes i et tværfagligt samarbejde i Psykiatri og handicap vedr. sundhedsfagligt tilsyn. Her samarbejdes der og spares i forhold til opgaver, instrukser, videreformidling mm.

Hvis/når vi får sundhedsfagligt tilsyn bliver pårørende ikke inviteret med, tilsynet kommer uanmeldt.

 1. Opfølgning på Dialogbaserede aftaler for 2019/20
 • Sundhed
 • Fællesskab og inklusion
 • Helhedsorienteret indsats
 • Høj faglighed

I løbet af slut januar, februar skal Sidsel rundt på alle afdelingerne og fortælle om byrådets vision, Psykiatri og handicaps strategi – de 4 pejlemærker, Brande Åcenters forandringsplan og sundhedsprofilen, som skal udarbejdes.

Sundhed:

Sundhedsprofil; Der skal udarbejdes en profil, som tager udgangspunkt i det dobbelte KRAM, og som skal beskrive såvel den fysiske og mentale sundhed for borgere og medarbejdere.  

Sundhedsfremme; Der har været fokus på Dysfagi (problemer med at spise, drikke og synke). Det er et mål, som vi har opfyldt. Resultatet er færre indlæggelser pga. fejlsynkning og efterfølgende lungebetændelse.

Pårørende kommentar; Det er rigtig godt med gele-mad fra Madjyden, men der er ønske om flere grøntsager sammen med den almindelige mad, som da borgerne købte ved Ørbæklund.

Teamleder svarer; Det er ved at blive undersøgt, om der kan/skal købes mad fra andre /flere leverandører.

Pårørende kommenter; Med hensyn til omsorg for medarbejderne, er de så tilbudt at få influenza vaccination?

Karen Heebøl svarer; Dette har være oppe og vende, men er blevet afvist via MED-systemet.

Der orienteres om, at fra 1. maj er alle arbejdspladserne (arbejdstid og arbejdssted) i Ikast-Brande Kommune røgfri. Medarbejderne tilbydes rygestopkurser.

Høj faglighed:

På Brande Åcenter arbejdes der med udvikling af høj faglighed ved;

 • temadagene – fælles sprog, fælles rammer, fælles mindset
 • at tage fat i det hjul, der hedder samarbejde, hvor feed-back er vigtig
 • at bruge KRAP i forhold til MUSamtaler – Udviklet af teamledelsen på Brande Åcenter
 • teamlederne har deltaget på Psykiatri og handicap områdets fælles teamlederuddannelse

Teamledelsen har udarbejdet en uddannelses- og kompetenceplan(strategi) - hvad er det vi gerne vil arbejde med og hvilke uddannelser skal medarbejderne have f.eks. Low-arousal mv.

Helhedsorienteret indsats:

Der er fokus på at samarbejde internt, eksternt, med sagsbehandlere og pårørende for at skabe det bedste udgangspunkt for borgerne på Brande Åcenter.

Fællesskab og inklusion:

Målet for Brande Åcenter er at åbne udenoms arealerne for andre mennesker, som kan have glæde af det. I forhold til frivillighed fortæller de pårørende, at de har gjort en stor indsats for at få frivillige på Brande Åcenter. Følgende tiltag og tanker kommer fra de pårørende;

 • Der er et samarbejde i gang med børnehaven og der er aftale med et kor og musikskolen
 • Der er arrangeret en koncert i multisalen for alle borgerne og deres pårørende d. 4.2.20
 • Da der var frivillighedsbørs var der en ung mand, som ville komme og cykle med borgerne og en yoga-gruppe der ville låne lokaler. Der er dog ikke kommet noget ud af dette
 • Et forældrepar betragter sig som frivillig, når de kommer en gang om ugen og besøger deres pårørende. De oplever, at de overtager deres pårørende og det skaber overskud til personalet. Det kan andre frivillige ikke gøre, da det kræver en grundlæggende kendskab til borgeren. Forældreparret har ligeledes haft børnebørn med, som har skab glæde og leg med andre borgere.
 • Det er ikke så nemt med frivillige til at tage sig af borgerne. Men det kunne være godt med frivillige, der kom og hjalp til med andre ting f.eks. udendørs.
 • Der har igennem mange år været drøftet frivillighed. Det har haft sine udfordringer. Når vi i pårørenderådet søger midler, har det ikke været så nemt. I dag skal man søge midler sammen med nogen, som ikke er ligesom borgergruppen her.
 1. Øvrige aktuelle punkter

Der spørges af pårørende; De opgaver/kurser m.m. vi har hørt om, som kræver tid og ressourcer, bliver der tilført yderligere ressourcer til for, at der bliver tid til at få det implementeret eller bliver vikarerne i stedet benyttet? Er der tid til kerneopgaven med alle de tiltag?

Der svares fra politikkerne, at de ikke har penge med, at de er her for at lytte og skabe dialog. De ved, at der sættes meget fokus på kerneopgaven.

Janne Bentzen Meinertz svarer: Jeg er forholdsvis ny, og er kommet fra et sted, hvor vi har arbejdet med de tiltag, som vi har i gang her. For at løse kerneopgaven er vi nød til at have fokus på disse tiltag. Det kræver viden og kompetence for at løse kerneopgaven med borgeren.

Der tales om såvel frustrationer og tilfredshed i blandt de pårørende i forhold til konkrete og personlige oplevelser på Brande Åcenter.

Der er en opfordring fra politikkerne om at bakke op om ledelsen.

Intet

Afslutningsvis:

De pårørende tilkendegiver et ønske om et dialogmøde med politikkerne i 2020.

Thomas Østergaard takker for drøftelserne og finder det befriende at komme et sted, hvor tanker kan siges højt. Han takker for såvel de negative som de positive tilkendegivelser.

Dagsorden til pårørenderådsmøde d. 17-11- 2020 kl. 17-19.30

19.00-19.30 kun for pårørende.

REFERAT

Afbud fra: Louise og Lisbeth

Ordstyrer: Edina

 1. Bemærkninger fra sidste referat – 25.August 2020, HUSK at få det læst inden mødet. - OK

 2. Orientering fra ledelsen.

PowerPoint sendes med referat:

Opdatering i forhold til COVID 19

Opmærksomhed på om det påvirker borgerne med mundbind/Visir.

Kompetenceudvikling (Alle medarbejdere været på kursus i Low Arousal)

Der søges en Ergoterapeut til hus 1

Ansættelser af Pædagoger

Budget og Regnskab – Der er 11 borger i Aflastning og 1 borger der kommer i januar 2021.

Tilsynsrapport: Rapport fremkommer : Problem Personalegennemstrømning/sygefravær.

Ejendommens drift: Afdelingsmøde – Opbevaring af hjælpemidler er en udfordring, det fylder meget i lejlighederne.

Højde på hække – kommer ned i 1,60 m. – Ikke opbakning for fælles chip.

 1. Opfølgning/status på aftaler fra sidste møde: mad, billeder mm.

Billeder af medarbejdere og vikarer. Kopi af billeder måske i lejligheder eller

til de pårørende.

MAD: Madjyden har ikke altid styr på levering.

37/Madjyden – 44/Det danske mad hus – Det danske mad hus har et meget godt ry for godt mad, med friske grøntsager.

Pårørenderådet går ind for at vi går over til ”Det danske mad hus”

Ca. 1. marts vil vi gerne gå over til det nye madsted.

Dejligt at Brande Åcenter har arbejdet med dette, det betyder meget, at borgerne får noget godt og sund mad.

 1. Konto status.

Den Danske Bank – Mange udfordringer med at få lavet en konto, da vi ikke kunne fortsætte med den konto, som vi havde.

Nu er der blevet oprettet ny konto i Den Danske Bank, her har hele bestyrelsen skulle sende ID ind til banken.

Herefter skal bestyrelsen skrive under på en bestyrelsesliste.

Bettina finder ud af, om vi kan få et 5-cifret nr. til vores foreningskonto, til brug ved Mobilpay.

    5. Nyhedsbreve.

Der skal afprøves med et kvartalsbrev.

Lederen skriver om hvad der foregår på stedet,

derudover opfordres til, at der kommer et nyhedsbrev fra det hus, hvor man hører til.

Her vil vi gerne have oplysninger om nyansættelser og hvad der sker i de enkelte huse.

 1. Evaluering af arbejdsdag.

God dag, der blev ordnet en masse, ryddet op og plantet krukker.

God ide´ at der bliver sendt en reminder til næste arbejdsdag.

Næste gang skal der bestilles ekstra sandwich, så der er mad, til de borger

som er med ude i haven. 

    7. Evt.

Vedr. Signal til fjernsyn på Brande Åcenter – Der er Boxer tv, på Brande Åcenter.

Til næste møde, til dagsorden: – Hvad fungerer på Brande Åcenter – Internet/TV mm.

 

Til næste møde: Information om de forskellige teams, hvordan bliver de fordelt m.m.

 

Referent Inge-Lise

 1. Efter en snak med Sidsel, kom vi I tanke om, at vi havde glemt at lave nyt forslag til datoplan.

Forslag er her (taget ud fra datoer i 2020) – Husk kalender, så vi kan få lavet den endelige plan.

Torsdag 04. februar 2021 –

Onsdag  24. marts 2021 – Årsmøde -

Lørdag 24. april 2021 - Arbejdsdag

Tirsdag 08. juni 2021 – Planlægning af Brande Å Camp

Torsdag 26. august 2021 – Sidste planlægning af weekend

Fredag/Lørdag – 10.-11. september 2021 – Brande Å Camp

Lørdag 16. oktober 2021 - Arbejdsdag

Onsdag d. 17. november – Planlægning af Julefest

Søndag d. 12. december - JULEFEST

Der er følgende møder og arrangementer med pårørende i 2021:

4. februar 2021 Pårørenderåd kl. 17.00 ændres til 22.03.2021

24. marts 2021 Årsmøde kl. 19.00 - 21.00. Aflyst

8. maj 2021 Arbejdsdag kl. 09.00-13.00. 

11. september 2021 Hyggedag 14.00 - 17.00

16. oktober 2021 Arbejdsdag kl. 09.00 - 13.00

12. december 2021 Julefest

Dagsorden for pårørenderådsmøde d. 4.2-21 kl. 17-19.30
Ændret til d. 22.03.2021.

            REFERAT
19.-19.30 kun for pårørende


Ordstyrer: Edina


1. Bemærkninger fra sidste referat- Husk at få det læst før mødet - OK

2. Orientering fra ledelsen
1. Vaccine d. 20.03.21 - 2. stik d. 10.04.2021
Genåbning når 80% er færdig vaccineret.
80% af personale har fået 1. vaccine.
Temadage i de forskellige huse : Samarbejde og hjælpemidler
Forråelse, teams og andre ting.
Opfølgning på mål ved de forskellige borgere.
Alle personaler skal igennem neuropædagogik.

Særlige udfordringer:
Fastholdelse af medarbejdere
Rekruttering
Faguddannede medarbejdere

Det vil være svært at køre hver 3. weekend, der er ikke nok medarbejdere.
Fleksible vagtplaner, hvor medarbejderen måske selv skal lave deres vagtplaner, skal prøves af, på et senere tidspunkt. Her skal Vikarerne selv
byde ind med, hvornår de vil have timer.

Regnskab:
Aflastning = -109.000 i 2020
AC = -282.000 i 2020
Botilbud = +2.526.000 i 2020(ansættelser ikke foretaget pga.. Covid19)
(Ser umiddelbart godt ud, men der er et stort underskud fra
tidligere, som skal dækkes ind)
Strategi- og udviklingsplan for Psykiatri og handicap – SE BILAG.

Input til Høringssvar – Sendes til Louise inden d. 7.4 –
Vi mødes d. 15.4 – Hos Lisbeth – kl. 19.30.
Her samler vi op på input og udarbejder et samlet høringssvar.

Dialogbaseret aftalemål med Politikere 21-22
Fleksibel arbejdstidsplanlægning
Kompetence-strategiplan
Pårørendesamarbejde med udgangspunkt i Pårørendepolitikken.

Vi vil gerne have et punkt på dagsorden til hver gang – Pårørendepolitikken.

Ejendommens drift
Afdelingsmøde:
Opbevaringsmuligheder – Skabe i gangen – vil ikke fungere.
Skabe under køkkenbordet – skal være magen til køkkenet.
Højde på hækkene – OK
Fjernelse af det store træ - OK
Sidsel laver et idekatalog – med forskellige muligheder med skabe mm
til lejlighederne.

3. Opfølgning fra sidst: Internet/TV
Beboerne bruger husenes internet – Det er ikke altid godt.
Fordeling af teams – Mange i hvert team – det er ikke så personligt. –
Der er oprettet teammails, de mails vil vi få at vide. Teams medarbejdere mødes så ca. 1 gang i måneden og taler om borgeren.
Billeder- er vi i hus med alle? – Vi er godt i gang -

4. Hvordan har vi fokus på samarbejdet mellem pårørende og personale.
Vi kan ikke rigtig følge med i hvad der sker i huset, stemning i huset, hvordan er det gået?
Vi kunne godt tænke os mere information fra husene – Måske skrive
noget mere i dagbog på IPad. – Så pårørende har noget at tale med
beboeren om.
Medarbejderne bruger meget tid på, at dokumentere og evaluere.
Ledelsesgruppen vil gå videre med at der skal tages lidt flere billeder
og lidt mere information til de pårørende.

5. Hvad er forklaringen på prisstigning vedr. mad og hvad kostede maden før.
Differencer på mad og rengøring og vask fremkommer ved hvor mange dage
der er pr. måned. Madfirma har glemt at prisregulere i flere år, men gjort det i år, uden at give besked.
Vi går over til ny madleverandør pr. 1.4.2021
Der kommer information om hvad maden kommer til at koste.
Der bliver flere retter der kan vælges imellem, der bliver også flere salater
der kan vælges imellem.

6. Information om hvem af teamleder der er på arbejde i ferier/weekender og tlf. nr. til dem – Opdateres.
Hvis man har brug for hjælp i weekenden – Ring til huset.

7. Hvilken dokumentation der sendes til betalende kommune, er ikke tilgængelig for os- forældre/værge
Ansøgning sendes og derefter er det Brande Å, der får svaret, pårørende
får ikke svaret, hvis det er som en del af Bostedets ydelse til beboeren.
Pårørende får det at vide fra Bostedet, hvad svar fra Kommune er.

8. Årshjul- datoforslag står i referat.
8. Maj – Arbejdsdag kl. 9.00 – Vi slutter af med sandwich kl. 13.00.
Vi får kr. 3.000,- fra BÅ til blomster.
Vi skubber Årsmøde til februar 2022, hvor de samme der er på valg
I 2021 er på valg i 2022.
Næste Pårørenderådsmøde: 08. juni 2021

9. Evt.
Økonomi: Der er ikke så mange penge i kassen
så et Batteri til cykel, skal tages af driften på B.Å.
B.Å kan søge hvad de vil ved Pårørenderådet, men det er
Ikke sikkert, at der er penge til det.

Der var ikke helt klart, hvor mange penge der der står på Pårørendekonto,
Så det aftales, at Bettina går hjem og finder ud af, hvordan det står til.
Hvis der er ca. 12.000,- så må der bruges ca. 5.000,- til krukker.

Skabe blev inddraget til medicin – Nogle pårørende er ikke tilfreds
med, at der blev inddraget flere skabe til medicin.
Der skal ligge et samtykke til Medicinskab, fra de pårørende!

Der forsvinder ting og tøj fra Lejligheden, Der skal laves en Forsvindings-
Politik. ”Hvad gør vi som personale, når ting forsvinder.”


Referat Inge-Lise

         REFERAT
Dagsorden for pårørenderådsmøde d. 8. juni -21. kl. 17- 19.30
19-19.30 kun pårørende


Ordstyrer: Bettina


Velkommen til Ida fra hus 4- ny Med. arb. rep. – Velkomst ved Louise
og velkommen til Ida ved Bettina.
Ekstra velkomst til Edina, som har haft Corona.
(En lille beretning fra Edina om hendes forløb)
1. Bemærkninger fra sidste referat – opfølgninger?
OK

2. Orientering fra ledelsen- Sidsel har inviteret Tina fra Ac og Dorte teamleder
Tina er i isolation i forbindelse med Corona.
Se Bilag:
Hverdagsliv – Succes – Udfordringer –
Stadig åbnet i AC hele sommeren.
Budget: Vi forventer et underskud på Aflastning. - Der er en borger der er meldt ud.
AC forventer også et underskud, mange sygemeldinger.
Botilbud forventer et overskud. – Alle stillinger er ikke besat.

Struktur og udviklingsplan: har været til 1. møde.
Næste skridt er konkrete handlinger på de forskellige spor.

Sociale Tilsyn: 2 kritiske henvendelser.
Henvendelse fra Kommune og Pårørende
Arbejdstilsynet: Påbud- Leder ikke sikkerhedsuddannelse
Der mangler vejledninger i forhold til Nattevagter.

Ejendommens drift, Ny bus, Vasketøj.

Dorthe:
AC vil gerne invitere Pårørende ind og besøge AC og se hvad der foregår.
Det er godt med åbenhed og en god ide´ at pårørende kan komme og være
med en dag.
En invitation til AC sendes med referat ud.

3. Evaluering arbejdsdag
Det var godt at vi fik penge til potter og blomster.
Det ser godt ud, dejligt med blomster rundt omkring, det var en hyggelig
dag, og der var godt styr på, hvor blomsterne skulle være.
Det var en udfordring, at der ikke stod navn på borde og stole, så man
vidste ikke hvor havemøblerne skulle være.
Vi skal tænke på at være rundt på alle terrasser ved alle huse.

4. Evaluering af ny mad
Det er bedre mad, men vi kunne godt tænke os flere grøntsager ved gratinmad.

5. Økonomi: saldo 11.140,- - Hvor kan vi få flere penge?

6. Referat fra Edina og Bettinas møde
Der arrangeres en FEST i Ikast/Brande Kommune for Pårørende.
B.Å/Marienlund – Focus på Pårørendesamarbejde.

7. En lørdag hvor vi laver en minifestival – Forskellige aktiviteter i Haven
Formiddag eller kun eftermiddag Ca. 14.30 til ca. kl. 17.00 –
Pårørende fra rådet mødes og laver en plan for dagen.
Spisning for Pårørende om aftenen.

8. Pårørende politik (et punkt vi besluttede at få med på hvert møde)
Focus på teamtvilling – B-Å.- skal med i sådan et projekt –
God idé med en pårørendementor – Så nye pårørende bliver budt velkommen
af en anden pårørende.
Gerne fra det hus, hvor vedkommende flytter ind.

9. Evt.- boligstøtte mm + hvornår skal referat udsendes.
Vasketøj – skal der købes kurve med hjul?

Boligstøtte bliver automatisk reguleret bagud.

I-Pad – Hvad må skrives – Vi vil gerne have mere information
om hvad borgerne har lavet.

Servicehund – Labrador kommer på besøg.

Pårørende vil gerne male stuen – det må de ikke.

Henvendelse fra Pårørende om en voksengynge – Hvad mener de?
Hjørnerummet bliver lavet til Personalerum.

Vi holder stadig fast i at holde Årsmøde til Februar, hvor der er valg
til Pårørenderådet. De samme er på valg som der var til valg for 2 år siden.

Dagsorden Skal sendes ud 3 uger før mødet. Louise sender en reminder ud
før dagsorden skal skrives.

Faste pkt. på dagsorden fremover:
-Orientering fra ledelsen
-Økonomi
-Pårørendepolitik

Afbud til Louise senest 1.6

Referent Inge-Lise

Pårørenderådsmøde 28-04-2022
Deltagere:
Sidsel og Ida
Inge Lise, Torben, Edina, Karin, Inge
Meldt afbud: Lis
1. Orientering ved Sidsel: Dagligdagen-Økonomi-Budget/Besparelser :
Vist på Power Point, som vedlægges
Kort fortalt: 11 medarbejdere på kursus,
Alle medarbejdere har deltaget i førstehjælpskursus.
Der er ansat 2 nye sundhedsfaglige medarbejdere, der skal varetage medicin, kontakt til læge, UTH læring, henvendelser til sygehuse.
Møde med FOA for at få ekstra hænder på BÅ 2 fratrådte medarbejdere kommer tilbage til BÅ for at arbejde igen. Exit samtaler fremover, skal måske foretages af HR afdeling i Kommunen. Ufaglærte medarbejdere uddannes til faglærte medarbejdere.
Kvartalsopfølgning på økonomien: AC belægning lige nu er på 18, der kan være 21, så de manglende borgere giver et minus på 690.000 kr. på regnskabet, da der er indbetalt fuldt beløb ind i januar. Spørgsmål om underskud på så lille et budget på AC.
BÅ har været hårdt ramt i 2022 Botilbud: 2 ubeboede lejligheder giver også et minus. 1 mill. kr i underskud er samlet op over længere tid. Vi bliver nok pålagt besparelser på ½-1 % på BÅ, (Ulla sidder på opgaven) Det svarer nok til ca. 2 millioner kr.
Høringsperiode- struktur: nu hvor der mangler personale? Der er også inflation med højre priser på el og varme i 2022.
Investering i nye renovationsbeholdere/skraldespande: Der skal sorteres en del flere fraktioner af affaldet! Måske skal der etableres 8 nedgravede monokler, som vil blive en omkostning. Det er også et spørgsmål om placering på BÅ, så affaldet kan afhentes af store lastbiler. Spørgsmål: hvordan affaldet skal sorteres i hver lejlighed i genanvendeligt-, bio- og restaffald?
2. a. Personalesituation – b. Fastholdelse af medarbejdere? Evt. personalet selv er med i vagtplanlægningen giver medbestemmelse og ejerskab. Ansattes brug af fodtøj i lejlighederne? Generelt ingen problem, kan måske afhjælpes med lette støvsugere eller koste i lejlighederne?
3. Rengøringsselskabet Vestergård har opsagt kontakten 30/6 2022 i alle lejlighederne og resten af BÅ, så der skal findes en ny løsning.
4. Madsituationen – Historik ved Sidsel:
Kostprisen blev sat op, da det tilbud vi havde fået hos ”Madhuset” var en særlig
pris på en hovedret uden moms, det vi egentligt købte var væsentligt dyre end
lovet! Det skal undersøges om vi kan skifte til en anden leverandør end det
nuværende (tidligere) ”Madjyden”? – Måske have 2 leverandører, 1 til gelemad
og en anden leverandør til det alm. Mad.
5. Samarbejdet i Pårørenderådet. Hvad forventer vi af hinanden og hvordan skal
det udmøntes.
At dagsorden er god, relevant og interessant. Handle om Siden sidst, personale,
budget, mad, rengøring o.a.
Der er mange ting i det! Vi starter på en frisk og ser fremad for at få et godt
samarbejde, hvor vi bliver gode til at lytte til hinanden. Pårørende kan ikke
bestemme, men kan komme med forslag og spørge ind til forskellige ting.
Sidsel lover at høre på, hvad rådet foreslår, og vil så godt som det er muligt,
svare på spørgsmål. Vi skal tale og skrive pænt til hinanden. Vi vil stå på
samme side, for at få det bedste ud af det!
Høringssvar senere
6. Vi i Pårørenderådet påtænker en fælles hyggeaften, hvor alle pårørende kan
mødes til evt. grillaften i sommerhuset eller spisning i salen på AC. om det er
en dag/aften og hvad tidspunkt der passer bedst kl. 17, 18 eller 19 næste forår,
hvor alle har lyst til at komme? Dette vil vi på et tidspunkt gerne have en
tilbagemelding på, der udarbejdes en mail til alle pårørende.
7. Årshjulet for 2022-2023
Onsdag d.08/06 22 Pårørenderådsmøde kl. 17:00
Onsdag d. 10/08 22 Pårørenderådsmøde kl. 17:00
Fredag/Lørdag d. 09-10 22 Brande Å camp fest/camp ? eller udflugt for
pårørende og borgere om lørdagen?
Torsdag d. 17/11 22 Pårørenderådsmøde kl. 17:00
Søndag d. 11/12 22 Julefest kl. 14:30 – 17:00
Onsdag d. 01/02 23 Pårørenderådsmøde kl. 17:00
Onsdag d. 22/03 23 Årsmøde kl. 17:00 – 19:00 (måske senere på aftenen)
8. Evt. – herunder siden sidst.
Et forslag til næste dagsorden: Hvis der sker utilsigtede hændelser, hvor en
borger kommer til skade, eller magtanvendelse, får man som pårørende det så
altid af vide?
Power point vedlægges!
Referant Inge

Referat pårørendemøde 8-6-2022
Deltagere: Sidsel, Inge Lise, Torben, Lis og Inge
Meldt afbud: Ida, Edina og Karin
1. Orientering ved Sidsel: Dagligdagen og økonomi: Status: Der kommer meget få ferievikarer i år. Der var næsten ingen, der har søgt på opslaget. 18-5-22 blev der afholdt en mini festival i stedet for Sansefestivalen på Brande Åcenter, hvor der var nogen fra Regnbuen og Lundgård fra Ikast-Brande kommune, der deltog med musik i teltet. Udgifterne blev delt imellem de deltagerne bosteder. ”Vukalopyk” har spillet/ optrådt på AC for Borgerne og Personale. Ikast-Brande Kommune har en aftale med ”Team Tvilling” med løbevogne under Frivillighed velvære. Exit aftaler: 5 fratrædelser i denne periode (10 i tidligere periode). De har angivet som fratrædelsesgrund at det kan være et problem at få det til at hænge sammen med børn og familieliv at være på skiftende vagter og hver anden weekendarbejde. Se bilag Aflastningen har kun haft åben hver anden uge. Budgettet er beregnet på at alt er fyldt op. De 2 tomme lejligheder er nu også udlejet. Ejendommens drift: Forbereder sig på at skifte til Fjernvarme. Nuværende varmekilde er Naturgas. Der forventes forhøjede udgifter. Nyt køkken i hus 1.
1.b.: Serviceniveau – Hvad kommunen varsler fremadrettet: Som noget nyt: skal hver borger vurderes fra hjemkommune for dagligt bad. Der forventes færre badedage. Rengøringen på Brande Åcenter er opsagt fra Vestergaard Service 30/6 2022. Der er Licitation til november for al rengøring på bosteder og plejehjem i hele Ikast-Brande Kommune. Bell vil gerne overtage rengøringen på Brande Åcenter´s lejligheder. Der er lavet et stillingsopslag på 1 fastsat- og 1 midlertidig rengøringshjælp til andet rengøringsarbejde på Brande Åcenter efter behov.
1.c.: Manglende tilmelding til pårørende arrangement hvad kan det skyldes? Mange andre arrangementer samtidig. Ingen snak på tværs og ? indflydelse. Der foreslås et pårørende arrangement evt. med lidt fagligt indlæg? Evt. fest igen i telt med musik: ”look a like” ”rabalder” eller andet med deltagerbetaling. ? hvor kan vi få penge fra til musik og telt? Vi prøver at spørge til § 18 midlerne, der skal vi bruge beløbene
før vi søger, vi kan ansøge om både beløb til teltene og musikken, Der skal regnes med en del ventetid over sommeren, før ansøgningerne behandles. Inge Lise vil prøve at tage kontakt til Y´s mens afdeling i Ikast/Brande for at spørge, om de muligvis vil give penge til vores arrangement.
1.d.: Madsituationen: Forespørgelse på (Ørbæklund): Psykiatrisk Socialcenter Syd: De kan godt levere aftensmad til 52 kr./ person, men gele- og gratinkost skal stadig komme fra ”Madjyden”
Sidsel undersøger, om det er noget der kan arrangeres.
2.a: Beredskabsplan- ved mangel på personale: Ja! se bilag af planen: grøn, gul og rød plan. 2.b.: UTH eller magtanvendelser informeres pårørende altid? Der skønnes om det er nødvendigt. Så undersøges det også om der et mønster, for handlingsanalyse. Dorthe står for registrering af magtanvendelser.
3. Fælles Hyggeaften for Pårørende- aftalte sidste gang, at der skulle udarbejdes Spørgeskema – hvad og hvornår der kunne være stemning for det. Hvem og hvornår gør vi det? Måske ved indbydelsen til det fælles julearrangement.
4. Planlægning af Brande Åcenter Fest – Telt/ Mad/ Musik? 9/9 - evt. 10/9 ? udflugt Haunstup egen betaling.
Da vi ikke er så mange til at stå for arrangementet, ville det nok
være nemmest, at tage til Haunstrup.
5. Årshjul: Onsdag d. 10/08 2022 kl. 17:00 Fredag/ Lørdag d. 09/09 – 10/09 2022 Brande Å fest/ camp Torsdag d. 17/11 2022 kl. 17:00 Søndag d. 11/12 2022 Julefest kl. 14:30 – 17:00 Onsdag d. 01/02 2023 kl. 17:00 Onsdag d. 22/03 2023 kl. 17:00 Årsmøde
6. Evt. siden sidst: alm. snak.
Referent: Inge

Referat pårørendemøde 10-8-2022
Deltagere: Sidsel, Ida, Dorthe, Inge-Lise, Torben og Inge.
Meldt afbud: Karin og Lis.
1. Orientering ved Sidsel: Dagligdagen- Økonomi- Budget-Besparelse- Økonomi og Dorthe ang. Vokalapyk koncerterne, som vi starter med: Der har været afholdt 5 koncerter på AC med stor succes med 12-20 borgere og personale pr. koncert. De første 2 koncerter blev finansieret af Coronamidler fra Kommunen/Staten. De næste 3 koncerter blev finansieret af nogle flere gavepenge, de har kostet 7000 kr. pr. gang for 1 times underholdning. Vokalapyk består af Katarina fra Holstebro og Søren fra Odense, de er multikunstnere og har rigtig god kontakt med vores borgere, hvor der også er blevet uddelt musikinstrumenter, de kunne tromme og rasle med. Alle har været med i samspillet / ”Det Musiske menneske”. Personalet skal høre dem igen til Faglig fredag for at lære lidt om hvad der kan gavne vores borgere i dagligdagen. Ønsket fra Brande Åcenters´s side er at der fremover kan afholdes 1 – 2 koncerter om året. ? hvor kan vi skaffe penge fra eventuelt Fonde, Virksomheder eller § 18 midlerne i Ikast-Brande Kommune. Torben vil prøve at undersøge muligheden for en donation i den virksomhed, hvor han arbejder Daglig dagen: Der er flyttet en dreng på 18 år ind i hus 1 og en kvinde på 63 år ind i hus 2. Der er kommet Covid igen hos nogle af BÅ personaler. Der testes på 4 og 7 dag med selvtest. Siden sidst: Sommerferien er gået godt! Tilsyn: hvor en borger har besøgt en anden borgers lejlighed om natten. Team Twillings 5 løbevogne er kommet til BÅ. Der vil komme besked senere om arrangement senere i august. Budget kommer sidst i august. 4 unge er færdige på BÅ, 2 læser videre til pædagoger og 2 er gået fra faste stillinger til vikarstillinger. Vi mangler stadig medarbejdere på BÅ. Vi har lavet en garanti ansættelse til en af dem, der ønsker at komme tilbage efter uddannelsen. Budget AC stadig underskud på grund af ikke fuld belægning. AC lukker helt ned i perioder, hvis der ikke er nok til aflastning. Bosted folk på uddannelse giver også underskud. Vi skal uddanne folk for at beholde personale. 1 person i STU uddannelse. På Brande Åcenter er normeringen hævet efter de 2 nye borgere er kommet. Møde med Boligforeningen d. 22/9. Der er kommet nye faststøbte bænke rundt om på arealerne. Doneret af Gyda`s pårørende.
2. Madsituationen: Vi afventer tilbagemelding fra evt. leverandører. Rengøring Fra Bell er kommet i gang. ? om betalingsservice kan lade sig gøre.
3. Varmekilde: Vi venter til boligmødet. Der er et problem i øjeblikket at vi sender for varmt vand retur. Der er kommet 6000 kr. retur til borgerne i varmehjælp. Monokler kan stilles op ved siden af sommerhuset. Opsamlingsstationer ved husene ses på hvordan det kan lade sig gøre.
4. Planlægning af evt. BÅ fest: Eftermiddagsmøde over i sommerhuset. 10/09 kl. 14-17. Det vil være en hyggelig, uforpligtende sammenkomst! Der holdes ingen udflugt d. 10/9.
5. Årshjul:
Lørdag 10/09 2022 møde i sommerhuset kl. 14 – 16.
Torsdag 17/11 2022 møde kl. 17.
Søndag 11/12 2022 Julefest Kl. 14:30 – 17:00
Onsdag 01/01 2023 Møde kl. 17:00
Onsdag 22/03 2023 Årsmøde kl: 17:00
6. Evt. siden sidst: Alm. snak.
Referent: Inge
Vedlægges: Power Point fra mødet.

Referat Pårørendemøde 17-11-2022
Ingen afbud.
1. Orientering ved Sidsel: Se vedlagte bilag. Dagligdagen: Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg 26/9 og 2 anmeldte besøg efter 10/10 og 27/10. 3 straks påbud, der er anket klage. Socialtilsyn: uanmeldt besøg 27/9 og anmeldt besøg igen 29/9. Bekymring for personale gennemstrømningen, vikarforbrug og dokumentation af målene for borgerne. Der anbefales kvartals opfølgning. Team Tvilling løbevogne: Er kommet godt i gang med frivillige løbere. Inge har prøvet at få fat i nogle flere løbere på frivilligbørsen i Nr. Snede. men uden held. Exitsamtaler: Set på skema, hvordan de fordeler sig. Torben har foreslået at vi gerne vil se hvor mange af de fastansatte personale med mere end 1 års ansættelse, fratræder denne arbejdsplads. Økonomien: Der skal ske besparelser over hele Ikast-Brande Kommunes institutioner. Den 19/12 får Brande Åcenter af vide, hvor meget besparelsen skal være her. Der er underskud i både boenheder og på AC aflastning. Ejendomsdriften: Nyt skraldespandssystem med sortering i 4 forskellige grupper. Der er sat spande op i alle husene. Brown-out: Der skal laves en beredskabsplan for evt. strømnedbrud.
2. Madsituationen i forhold til det vi talte om de sidste gange. Kunne det lade sig gøre med mad fra 2 steder? Desværre ville det alligevel ikke kunne lade sig gøre at få mad fra Socialcenter Syd, da de ikke tager flere ind, nu hvor alt er steget så meget.
3. Hvad var det for et møde om bygninger, der blev aflyst: Strukturudviklingsplan! Brande Åcenter står ikke til at skulle renovere på lokaler, da husene stadig er så nybygget.
4. Planlægning af Julefest Brande Åcenter 11-12-22: Skal vi sende en anmodning rundt om praktisk hjælp til dette arrangement, da vi ikke er så mange i Pårørenderådet. Vi mødes kl. 12:30 og får pyntet op og dække borde. Gløgg, æbleskiver, kaffe, sodavand, småkager og slik. Indbydelse med tilmeldinger sendes snarest ud. Betaling for deltagelse 25 kr, da vi ikke laver amerikansk lotteri. Starter med gåtur rundt i husene med musik og sang kl. 14:30.
5. Årshjul: Søndag d. 11.12.2022: Julefest 14:30 – 17:00 Torsdag d. 09.02.2023: Pårørendemøde 17:00 – 19:30 Onsdag d. 22.03.2023: Årsmøde 17:00 – 19:30
6. Eventuelt: Der er nogle lejligheder, der har installeret luft til luft varmepumper/ aircondition. Hvis man gerne selv vil få installeret varmepumper, så aftal det med pedel og Blåhøj El kan også være behjælpelige med priser osv. Referant: Inge Vedlagt bilag fra Sidsel.